Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS xã Thào Chư Phìn

Thôn Thào Chư Phìn - Thào Chư Phìn - Si Ma Cai - Lào Cai
01659942348
lci-simacai-ptdtbtthcsxathaochuphin@edu.viettel.vn